Univerzita třetího věku v Brně

Nástavba nad „tradičním“ vzděláváním seniorů na FVHE VFU Brno zahájenaVU3V

Na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (VFU Brno) má vzdělávání seniorů v rámci Univerzity třetího věku (U3V) již mnohaletou tradici. Přednášky probíhají souběžně na všech třech fakultách – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Farmaceutické fakultě (FaF). Vzdělávání seniorů, organizované Institutem celoživotního vzdělávání a informatiky (ICVI) VFU Brno, se postupně stabilizovalo jako čtyřsemestrový program, vyplývající z tradic jednotlivých fakult a jejich odborného zaměření. FVL traduje program „Člověk a zvíře“, do něhož se v tomto dvouletém cyklu (2015−17) přihlásilo 62 posluchačů, FVHE presentuje tradiční program pod názvem „Člověk a zdravé potraviny“, který byl pracovně pro cyklus 2015−17 označen Potraviny 2/I a navštěvuje jej 167 posluchačů a na FaF probíhá program „Zdraví a léky“ se 171 posluchači. Řada absolventů, kteří již vystřídali přednášky na všech jmenovaných fakultách, tedy v délce trvání třikrát dva roky, vyjádřila na slavnostním ukončení studia spokojenost se získanými poznatky, které jim U3V na VFU Brno v těchto odborných oblastech poskytla, a naše řady opustila. Poměrně početná skupinka však vyslovila spolu s nadšením nad specializací výukových programů a hloubkou prezentovaných informací vážný zájem o další pokračování studia; obrátila se na ICVI se zcela konkrétní otázkou, co dalšího posluchačům pro pokračování vzdělávání na naší univerzitě může ještě nabídnout. ICVI pohotově zareagoval a připravil rozšíření a prohloubení další ho vzdělávání seniorů v oblasti hygieny a technologie potravin na FVHE, pracovně nazvané „Člověk a zdravé potraviny 2/II“. Po jeho schválení děkankou FVHE doc. MVDr. Bohuslavou Tremlovou, Ph.D., byl tento nový program vypsán a ICVI vzápětí obdržel 96 přihlášek zájemců o tuto „nástavbu“. V současné době již uzavíráme první cyklus přednášek tohoto nově konstituovaného prvního semestru. Posluchači na něm získávají prohlubující informace o mase a masných výrobcích, s konkrétní náplní témat, jako je transport jatečných zvířat, jatečné opracování skotu a prasat, dále vařená masná výroba, výroba konzerv a polokonzerv, výroba tepelně neopracovaných a trvanlivých (fermentovaných) masných výrobků, vedlejší jatečné produkty, chlazená a zmrazená drůbež a její zdravotní bezpečnost a balení potravin, které připravili a prezentovali převážně pracovníci Ústavu hygieny a technologie masa FVHE VFU. Přednášku na téma laktobacily v potravinách připravila pracovnice Ústavu hygieny a technologie mléka FVHE VFU Brno. Před Vánocemi se konalo praktické cvičení, které jsme zasvětili vlastnímu senzorickému hodnocení některých masných výrobků: tepelně neopracovaných nezrajících salámů (Métský, Čajovka), tepelně neopracovaných trvanlivých (fermentovaných) salámů (Herkules, Lovecký, Poličan) a trvanlivých salámů zrajících pod plísní (Uherák, Reserva), a pro senzorické porovnání vzhledu na nákroji a chuti jsme doplnili také vzorkem tepelně opracovaného salámu Vysočina. Vzorky posuzovaly dvě větší skupinky o cca 40 posluchačích U3V tohoto specializovaného kurzu. Díky výrazné podpoře vedení Ústavu hygieny a technologie masa FVHE VFU chystáme pro účastníky kurzu v závěru semestru ještě praktickou ukázku bourání masa, demonstrovanou zkušenými odborníky. Posluchači se tak zblízka seznámí nejen s pracovními postupy, ale i s pracovním prostředím. Na tento první semestr nové náplně „o mase“ budou navazovat další „prohlubující“ semestr na téma „hygiena a technologie mléka“ a dva semestry „o hygieně a technologii potravin rostlinného původu“. Takto koncipovaný čtyřsemestrový program nás přivede do časového souladu s dvouletým cyklem ostatních oborů na fakultách VFU a umožní, aby se do této inovované formy výuky mohly zapojit i následující ročníky U3V bez přerušení návaznosti výuky.Děkujeme za podporu a spolupráci vedení FVHE a výše jmenovaných ústavů. Těšíme se na všechny další zájemce, které tato inovace výuky v rámci U3V na ICVI VFU Brno upoutá.

Doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc.
MVDr. Mirko Treu, CSc.